Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mosťáček je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), jehož zřizovatelem je Dětský domov a školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace zřizovaná Ústeckým krajem, s působností od 1. 1. 2011.

Posláním ZDVOP Mosťáček je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, (které z různých důvodů nemůže sestrvat ve své rodině) spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení (např.: návrat do původní rodiny, umístění do náhradní rodinné péče, v krajním případě nařízení ústavní výchovy). 

Cílová skupina: 

- ohrožené děti ve věku 0-18let (kapacita zařízení 16 míst)

Cíle:

- hlavním a prioritním cílem je návrat dítěte zpět do biologické rodiny, pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s OSPOD hledání nejlepšího možného řešení pro toto dítě – prioritně NRP. 

- zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte 

- zlepšení rodičovských kompetencí při zajišťování potřeb dítěte

- zajištění spolupráce s OSPOD, rodinou a dítětem a ostatními organizacemi

Zásady:

- zajištění nepřetržité péče a pomoci dítěti

- dodržování práv, zájmů a potřeb dítěte

- zapojování rodiče při řešení záležitostí dítěte (př.: škola, lékař, výchova dítěte,...)

- vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace

- zajištění péče kvalifikovanými zaměstnanci (dle zákona č. 359/1999 Sb.)

- dodržování mlčenlivosti vyjma informací podléhajících oznamovací povinnosti

- respektování individuality dítěte a jeho důstojnosti

- přihlížení k názorům a potřebám dítěte (dle věku a rozumové vyspělosti)

- zajištění klidného, neutrálního, bezpečného a co nejvíce rodinného prostředí