Příjem dítěte

Dle zákona 359/199 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí jsou děti do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umisťovány:

- na základě rozhodnutí soudu

- na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

- požádá-li o to dítě

Před příjmem doporučuje zařízení zajištění vyšetření praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení.

 

Dokumenty požadované při přijetí dítěte:

- zpráva praktického lékaře

- karta zdravotního pojištění

- zdravotní a očkovací průkaz 

- občanský průkaz u dítěte staršího 15-ti let

Výše zmíněné doklady nejsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZDVOP (v případě nedoložení, dodatečně zajistíme). 

 

Informační materiály:

- pokyny pro rodiče

- návštěvní řád

- informační letáček pro děti

- stížnosti

- stížnosti-pro děti

 

Přijetí na žádost zákonného zástupce

Sepsání dohody o umístění dítěte ve ZDVOP probíhá v přijímací místnosti, která je součástí kanceláře sociální pracovnice. Dohodu sepisuje se zákonným zástupcem sociální pracovnice ZDVOP. Po vyplnění a náležitém vysvětlení všech bodů dohody, je dohoda podepsána ředitelem (v případě nepřítomnosti ředitele, má pro uzavření dohody písemné pověření sociální pracovnice) a zákonným zástupcem. Dohoda je zpracována ve dvou vyhotoveních, z toho jedno je předáno zákonnému zástupci a jedno je uloženo do spisu dítěte. Dohoda se uzavírá na dobu 3 měsíců, ale pobyt může být ukončen kdykoliv před uplynutím této doby. O přijetí dítěte do ZDVOP, informujeme příslušný OSPOD. 

 

Přijetí na základě obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Jedná se zejména o situace, kdy se dítě ocitne bez náležité péče odpovídající jeho věku nebo kdy je z jiných důvodů bezprostředně ohrožen život nebo příznivý vývoj dítěte. V těchto situacích může orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) požádat o přijetí dítěte do péče ZDVOP. K tomuto umístění je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce, v případě nesouhlasu, podá OSPOD návrh k soudu na předběžné opatření. Doba umístění je max. 6 měsíců.

 

Přijetí na základě rozhodnutí soudu

Jedná se o výchovné opatření, kterým byl nařízen pobyt dítěte do ZDVOP. Doba umístění je max. 6 měsíců.

 

Přijetí na základě žádosti dítěte

K tomuto umístění je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce, v případě nesouhlasu, podá OSPOD návrh k soudu na předběžné opatření. Doba umístění je max. 6 měsíců.