Poskytování informací

podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
SMĚRNICE č. j. 7/2007
O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

1)      Údaje o jmenování ředitele dětského domova do funkce:
Jmenovací dekret je uložen na zařízení a je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky

2)      Vymezení pravomoci a působnosti ředitele. Ředitel zejména:
. řídí školské zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a určuje dle organizačního schématu stupně řízení
. odpovídá za plnění cílů, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce zařízení
. odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijetí následných opatření
. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi v zařízení
. zřizuje v zařízení pedagogickou radu
. stanovuje organizaci a podmínky provozu školského zařízení
. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny
. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

3)      Jméno ředitele a spojení na něj:
.Mgr. Miroslava Kavecká  statutární zástupce organizace
. telefon: 476 703 647,736 629 296, fax:476 703 601
. e-mail: ddkhb@edu-most.cz
Osoba pověřená přijímáním a vyřizováním informací v době delší nepřítomnosti ředitele:
.  Naděžda Vopelková vedoucí vychovatelka a zástupce ředitele
. telefon: 476 703 647, fax. 476 703 601
. e-mail: drabkova.evzenie@edu-most.cz

4)      Údaje o možnosti odvolání proti rozhodnutí ředitele dětského domova:
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění rozhoduje ředitel DD a ŠJ o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy. Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, a to pouze prostřednictvím Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkové organizace (odvolání je nutno zaslat nebo osobně předat v zařízení).
Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Čl. 1 Poskytování informací
1. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace patří podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění k povinným subjektům, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

2. Informace se poskytují:
a) zveřejněním
b) na základě žádosti.

3. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

4. Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

5. Žádosti podané ústně budou vyřízeny dle povahy dotazu neprodleně rovněž ústně.

6. V případě žádosti týkající se informace již zveřejněné, bude informace poskytnuta odkazem, kde lze již zveřejněné informace získat. Odkázat takto žadatele je třeba písemně nejpozději do 7 dnů od podání žádosti. Pokud bude žadatel trvat na poskytnutí informace, bude mu poskytnuta.

Čl. 2 Určení podacích a evidenčních míst
1. Podacím místem pro podání písemné žádosti o poskytnutí informace, odvolání proti rozhodnutí ředitele a písemné stížnosti na postup.
DD a ŠJ Most při vyřizování žádosti o informace je kancelář ředitele zařízení popř. sociálního pracovníka.

2. Podacím místem pro ústně učiněná podání uvedená v odst. 1 je kancelář ředitele zařízení, popř. sociálního pracovníka.

3. Evidenčním místem podání uvedených v odst. 1 je kancelář ředitele zařízení.
Evidence je vedena v podacím deníku, který obsahuje evidenční číslo žádosti, datum podání, vymezení věci, které se žádost týká, datum vyřízení a způsob vyřízení, popř. jiné přijaté opatření.

Čl. 3 Náležitosti písemné žádosti o poskytnutí informace
čl. Náležitosti písemné žádosti o poskytnutí informace:
1. Ze žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

2. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v písemné žádosti: název, IČO, adresu sídla, popř. adresu pro doručování (včetně elektronické adresy).

3. Elektronicky učiněná žádost musí být odeslána na adresu ddkhb@edu-most.cz.

4. Žádost musí obsahovat náležitosti dle odst. 1 a adresu pro doručování, jinak není považována za žádost ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Čl. 4 Vyřizování žádosti o informace o informace
1. Ústní informace poskytují níže uvedení zaměstnanci zařízení v souladu se svými pracovními náplněmi, a to:
- ředitel
- vedoucí vychovatelka
- ekonomka
- sociální pracovnice

2. Poskytování písemných informací je v kompetenci ředitele zařízení, který uvedená podání přijímá, shromažďuje a vyřizuje (v jeho nepřítomnosti totéž koná zástupce ředitele, popř. i v jeho nepřítomnosti ekonomka zařízení).

Čl. 5 Odložení
čl. Žádost o poskytnutí informace se odloží:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli dle čl. 3 odst. 1 a 2 postupu vyřízení žádosti o informaci a žadatel i přes výzvu k doplnění, kterou je třeba učinit do 7 dnů ode dne podání žádosti, žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy nedoplní,
 b) pokud se nevztahuje k působnosti DD a ŠJ Most a tato odůvodněná skutečnost je sdělena do 7 dnů žadateli,
c) žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady za poskytnutí informace úhradu nezaplatí.

Čl. 6 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud žádosti nebude, byť i zčásti, vyhověno, bude ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost bude odložena.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se vydá i v případě uvedeném v § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Čl. 7 Odvolací řízení
1. Proti rozhodnutí podle odst. 1 může žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to prostřednictvím Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace.
Na odvolací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. DD a ŠJ Most předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Čl. 8 Poskytnutí informací
Informace se poskytuje:
a) ústně
b) písemně
c) v elektronické podobě

Ředitel zařízení je povinen poskytnout informaci vztahující se k působnosti školského zařízení, zejména:
1. o podmínkách výchovy a vzdělávání,
2. o výchovně vzdělávací koncepci,
3. o hospodaření,
4. o personálním zajištění.

Ředitel zařízení nesmí poskytnout informaci, která:
1. vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (včetně bývalých dětí či klientů), zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby; jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno,

2. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,

3. byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud by nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

4. se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví.

Čl. 9 Lhůty pro podání informací
1. Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; výjimečně může být prodloužena o 10 dnů. Důvody jsou taxativně vymezeny v § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

2. O prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení musí být žadatel informován vždy před uplynutím základní lhůty pro poskytnutí informace.

Čl. 10 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
1. Stížnost na postup může podat žadatel:
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle čl. 9 nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo výší odměny podle čl. 11.

2. Stížnost se podává řediteli DD a ŠJ Most do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení dle čl. 1 odst. 6, čl. 5 písm. c), čl. 11 odst. 2,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle čl. 9 odst. 1.

3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, bude o ní sepsán záznam. Záznam obsahuje zejména:
a) místo a datum jeho pořízení,
b) předmět stížnosti,
c) údaje umožňující identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu)
d) vylíčení důvodu podání stížnosti,
e) jméno, příjmení a funkci úřední osoby, která záznam sepsala.

Čl. 11 Úhrada za poskytování informací
1. Úhrada nebude požadována za ústně poskytnutou informaci.

2. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. V oznámení se uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady poskytovatelem vyčíslena.

3. Žadatel o informaci může vypočtenou částku uhradit po dohodě se zařízením:
a) hotově v kanceláři DD a ŠJ Most
b) poštovní poukázkou,
c) bankovním převodem na č. účtu 737491/0100.

4. Doklad o vyúčtování úhrady za poskytnutí informace zpracovává účetní zařízení na základě pokynu ředitele zařízení.
Tento doklad slouží žadateli o informaci pro hotovostní platbu úhrady v pokladně zařízení

A) Kategorie nákladů
S poskytnutím informace mohou být spojeny zejména přímé materiálové náklady:
a) na pořízení listinných kopií,
b) na opatření technických nosičů dat (disketa, CD),
c) na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,
d) na odesílání informací žadateli.

B) Hrazení nákladů
Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informace hradí dle sazebníku v odst. C) takto:
a) náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 20,- Kč,
b) náklady na opatření technických nosičů dat hradí žadatel vždy,
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou započatou hodinu činnosti,
d) náklady na odesílání informace žadatel nehradí.

C) Sazebník výše úhrad nákladů
a) náklady za pořízení listinných kopií:
- cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4          0,50 Kč
- cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4          1,00 Kč
b) náklady na opatření technických nosičů dat
- cena za 1 ks diskety                                                              7,00 Kč
- cena za 1 ks CD                                                                    13,00 Kč
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
- cena za jednu hodinu činnosti                                                120,00 Kč

Čl. 12 Výroční zpráva
Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací zpracovává ředitel zařízení v rozsahu údajů stanovených v § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a začleňuje ji do výroční zprávy o činnosti zařízení jako samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".

6)      Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel zařízení při výkonu své působnosti řídí:

 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů, platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele zařízení v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

 

V Mostě dne 26. 11. 2007

Ing. Bc. Marcela Stütz
ředitelka

 

Účinnost od 1. 12. 2007

 

Rozpočet ke zvěřejnění rok 2021.pdf (107864)

Střednědobý výhled rozpočtu přísp. org. rok 2022,2023.pdf (106134)